Ana Sayfa
Bize Ulaşınız
SAYIN DR. OZAN YARMAN'IN YAZISI
Erol Sayan’ın “TÜRK MÜZİĞİNDE SES SİSTEMLERİ ÖNERİLERİ” Başlıklı ODTÜ Sunumunun Metinsel Eleştirisi

    Erol Sayan hocayı Türk makam müziği camiasında tanımayanımız her halde yoktur. Kendisi     önemli bir bestekarımız ve aynı zamanda ileri düzeyde bir icracımızdır. Makam müziğindeki nazari meselelere ayrıca eğilmesini ve icra-nazariyat alanındaki tıkanmalara yönelik çözüm arayışlarına girme gayretlerini takdirle karşılıyorum.
Erol Sayan hoca, 5 Nisan 2009 tarihli ve “Türk Müziğinde Ses Sistemleri Önerileri” başlıklı ODTÜ KTMT sunumunda, esasen, "Türk Müziği’nde Uygulama ve Kuramdaki Sorunlar ve Çözümleri" Kongresindeki bildirisinde dile getirdiği görüşleri devam ettiriyor.
Gelgelelim, Erol Sayan hoca’nın birtakım teknik ifadeleri ve yaptığı bazı yanlışlar, keşke bu seminer metnini sunmadan önce nazariyat alanında biraz daha derinlemesine araştırma yapsaydı dedirtiyor.
Erol Sayan’ın, sunum metninde göze çarpan en vahim yanlışlarından biri, aralıkları bulmada frekansların birbirinden çıkartılacağını sanmasıdır.
  Nitekim, Erol Sayan, sunumunda aralık için “iki ses arasındaki incelik-kalınlık (tizlik-peslik) farkıdır” şeklinde bir tarif yaptıktan sonra, “Aralıklar-Oranlar” bahsinde, 440 Hz ile 320 Hz’lik seslerin arasındaki aralığı, 440-320=120 Hz olarak vermekte, İki ses arasında “120 frekans/Hz. lik aralık vardır” demektedir! Metni ilk okuduğumda gözlerime inanamadım; zira, en temel psikoakustik kaynaklarda görülebileceği üzere, aralıklar frekans cinsinden değil, frekansların birbirine oranı, yani bağıl frekans cinsinden açıklanır. Erol Sayan hoca, farkında olmadan, akustik alanında “difference tone” (farki ses) de denilen “combination tone” (bileşim ses) kavramını keşfetmiş, bunu aralık olarak takdim etmeye kalkışmıştır.
  Bazı teknik ifadeler ise kitabi nazariyatçıları oldukça rahatsız edecek cinsten.
  “Muayyen her frekans bir perdeyi temsil eder.” ve “perdelerin logaritmik oranları özeldir, ulusaldır.” demiş Erol Sayan. Halbuki, neva perdesinin perde olarak kalması için ille de 440 Hz olması gerekmediği, sözgelimi, tanburdaki konumu kati olarak aynı kaldığı halde, frekansının, gerek hafifçe parmak kaydırma yoluyla, gerek tel gerginliği ayarlanarak, değiştirilebileceği malumdur. Nitekim, bir perdenin frekansı ahenkle, diğer bir deyişle diyapazonla belirlenir. Neva perdesi Bolahenk’te 440 Hz kabul edilir; sözgelimi Süpürde’de 391 Hz olur, Mansur Nısfiye’de (bugünki notalar Uluslararası Diyapazon’da okunursa) 587 Hz’e fırlar. Frekansı değişebildiği halde bir perde perde olmaya nasıl devam eder diye sorulursa, bağıl yahut göreli frekans kavramı devreye girer. Bağıl frekans demek, referans olarak 1 alınan ve frekansı istenilen bir sayı tayin edilebilecek bir noktaya göre, bütün diğer perdelerin oranlanması demektir. Mesela, rast perdesi, kaba çargah’a (3/3=1’e) göre, frekansı hangi sayıya tekabul ederse etsin, saf beşli aralığı (3/2) uzaktadır. Lakin, Arel-Ezgi-Uzdilek ses-düzeninde tüm perdeler, referans alınan kaba çargah’a (1/1’e) uzaklıkları cinsinden, kesirlerle belirlenirler. Bırakalım frekans biriminin logaritmik oranını almaya kalkışmanın hiçbir mana ifade etmediğini bir tarafa, bir perde bağıl frekans olarak açıklandığında bile oranlarının logaritmasını alamazsınız, çünki bir perde tek bir frekans oranına tekabul eder. Doğru işlem, bağıl frekansın logaritmasını almaktır. Bu bile tek başına çok anlamlı değildir. 1885’te, Alexander J. Ellis, Helmholtz’ün Die Lehre von den Tonempfindungen adlı kitabının genişletilmiş çevirisinde, sent (¢) adını verdiği bir aralık ölçüm birimi önermiştir. Sent oktavın 1200’üncü köküdür: 2(1/1200). Buna göre, bir sentin bağıl frekansı 1:1.0005777895 olup, eşit yarımtonda 100, oktavda 1200 tane sent vardır. Herhangi bağıl frekansın sent değerini bulmak için kullanılacak formül {log2 Oran x 1200 = ¢} yahut {log10 Oran x (1200 / log10 2) = ¢}’tir. Sent adedinin karşılığı olan bağıl frekans, {2/1200)} işlemi ile, bulunur. Görülebileceği gibi, logaritma, bağıl frekansların sent gibi aralık birimlerine çevrilmesinde bir araçtan ibarettir.
  Erol Sayan diyor ki:
  “1nci Do 115 Frekans/Hz. ise 2nci Üst Do (115 x 2) = 330 Frekans/Hz. olur. Bu oranlar, meydana gelen titreşimin üst ve alt doğuşkanlarının kendi aralarında oluşan oranlarıdır.”
  115 x 2 = 230 Hz yapar ve ortada oranlar yok. Bir tek orandan bahis olacaksa, o da 230’un (Üst Do’nun) 115’e (1. Do’ya) oranıdır. Oktav aralığı için, meydana gelen bir titreşim değil, aynı anda veya müteakip olarak iki müstakil titreşimden bahis mümkündür. Yukarıdaki ikinci cümle, tam bir teknik facia. Anlatılmak istenen, herhalde, 115 hz’lik Do’nun ikinci seleni ile 230 Hz’lik Do’nun birinci seleninin, bu iki ses aynı anda duyurularak tam çakıştırılması yoluyla, ikinci cins (psikoakustik) vuruların yokedilmesi ve 2/1 diyadının elde edilmesi olacak.
  Erol Sayan diyor ki:
  “Sekizli oranı (2/1), tartışmasız sıfır hatalı bir orandır. Beşli oranı (3/2), enaz hatalı sonuç verendir. Dörtlü oranı ile birlikte küçük bozulmalar başlamaktadır, kulak af edebilir. Kalan oranlar ise, çarpıklığın nedenleri konusunda en başta gelen elemanlar olmaktadır.”
  Saf beşli ve saf dörtlü oranlarının ne tür hatalı sonuçlar verebileceğini anlamaktan acizim. Bozulmalardan ve çarpıklıklardan maksat, eğer bakiye, k. mücenneb, b. mücenneb, tanini gibi aralıkların, Oktavın 53. kökü (2(1/53)) olan Holder komması adediyle tanımlanması sonucu oluşan farklar ise, bunun tablosu aşağıdadır:
Aralık
Oranı
Sent
Holder Komması
Sent
Fark
Fazla
531441/524288
23.46
1
22.64151
0.81849
Bakiye
256/243
90.225
4
90.56604
-0.341
K. Mücenneb
2187/2048
113.685
5
113.20755
0.47745
B. Mücenneb
65536/59049
180.45
8
181.13207
-0.6821
Tanini
9/8
203.91
9
203.77358
0.13642
P. Majör Üçlü
81/64
407.82
18
407.54717
0.27283
Saf Dörtlü
4/3
498.045
22
498.11321
-0.0682
Saf Beşli
3/2
701.955
31
701.88679
0.06821
Oktav
2/1
1200
53
1200
0
Görülebildiği gibi, tanımlanan tüm aralıklar için en büyük mutlak fark 1 sentin altındadır. Doktora tezime veya Journal of Interdisciplinary Music Studies dergisinde yayınlanan makaleme bakılırsa, gerek AEU, gerek Yekta-24, 53-ton eşit taksimat içine fevkalade oturmaktadır. Bu durumda, çarpıklıktan bahis mümkün müdür?
  Erol Sayan, Amerika kıtasını tekrar keşfetmeye çalışan biri gibi, saf oktavı 53 kommadan müteşekkil saydıktan sonra, kaçınılmaz olarak ima ettiği Holder kommasının bağıl frekansını 2’nin (oktavın) 53. kökünü alarak bulmuş, elde ettiği sayıyı adeta bir sihirbazlık marifetiyle 53 kere kendisiyle çarpıp başladığı noktaya, yani 2’ye dönmüştür. Bu işlemlerin bir totoloji numunesi olduğu aşikardır. Oysa ki, oktavın logaritmik olarak 53 parçaya bölünmesi sonucu elde edilen komma ve bu kommalara dayalı ses-düzeni 17. Yüzyılda yaşamış matematikçi Nikolaus Mercator ve müzik nazariyatçısı William Holder zamanından beri bilinmektedir.
  Erol Sayan diyor ki:
  “Cent yolu ile yapılan hesaplar daha pratik ve daha çabuk yapılabilseydi onu tercih ederdik. Cent sistemi Avrupa Tampere edilmiş ve Eşit Aralıklı 13 Perde için pratiktir.”
  Hakikat şu ki, Herhangi bir frekansı, Holder kommasının bağıl frekansı olan 1.013164143024915 sayısıyla çarpmak ile Sent biriminin bağıl frekansı olan 1.0005777895 sayısıyla çarpmak arasında, ilkesel olarak bir farklılık yoktur. Her ikisinde de hesaplar aynı çabuklukta yapılabilecektir. Sent birimi, 12-ton eşit taksimatın eşit yarımseslerinden ne kadar sapıldığını göstermesi açısından, oktavda 53 eşit komma saymaya kıyasla, son derece pratik bir araç olarak kabul edilmektedir.
  Gelelim Erol Sayan hocanın önerdiği ses-düzenlerine...
  1. Öneri: 53-ton eşit taksimat içinden, başlangıç sesinin oktavı hariç, 29 perde.
  Eşit olmayan aralıklı demeye lüzum yok, çünki 53-ton eşit taksimat içinden eşit aralıklı olabilecek yegane düzen 53-ton eşit taksimatın kendisidir. Erol Hocanın ilk önerisi, 53-tET içinden bir alt-kümedir:
AEU Oranları
(Urmevi düzeni koyu)
Sent
Yekta-24 Oranları
(Urmevi düzeni koyu)
Sent
53-tET ve Sayan-29
Fark
0:
1/1
0.000
0:
1/1
0.000
0:       0.000
0


1:     22.642

1:
256/243
90.225
1:
256/243
90.225
4:     90.566
0.341
2:
2187/2048
113.685
2:
2187/2048
113.685
5:   113.208
-0.4775
3:
65536/59049
180.450
3:
65536/59049
180.450
8:   181.132
0.6821
4:
9/8
203.910
4:
9/8
203.910
9:   203.774
-0.1364


10:   226.415

5:
32/27
294.135
5:
32/27
294.135
13: 294.340
0.2046
6:
19683/16384
317.595
6:
19683/16384
317.595
14: 316.981
-0.6139
7:
8192/6561
384.360
7:
8192/6561
384.360
17: 384.906
0.5457
8:
81/64
407.820
8:
81/64
407.820
18: 407.547
-0.2728


19:  430.189

9:
4/3
498.045
9:
2097152/1594323
474.585
21:  475.472
0.8867
10:
4/3
498.045
22:  498.113
0.0682
10:
177147/131072
521.505
23:  520.755
-0.7503
11:
1024/729
588.270
11:
1024/729
588.270
26:  588.679
0.4093
12:
729/512
611.730
12:
729/512
611.730
27: 611.321
-0.4093
13:
262144/177147
678.495
13:
262144/177147
678.495
30: 679.245
0.7503
14:
3/2
701.955
14:
3/2
701.955
31:  701.887
-0.0682


32:  724.528

15:
128/81
792.180
15:
128/81
792.180
35:  792.453
0.2728
16:
6561/4096
815.640
16:
6561/4096
815.640
36:  815.094
-0.5457
17:
32768/19683
882.405
17:
32768/19683
882.405
39:  883.019
0.6139
18:
27/16
905.865
18:
27/16
905.865
40:  905.660
-0.2046


41:  928.302

19:
16/9
996.090
19:
8388608/4782969
972.630
43:  973.585
0.9549
20:
16/9
996.090
44:  996.226
0.1364
20:
59049/32768
1019.550
45: 1018.868
-0.6821
21:
4096/2187
1086.315
21:
4096/2187
1086.315
48: 1086.792
0.4775
22:
243/128
1109.775
22:
243/128
1109.775
49: 1109.434
-0.341


50: 1132.075

23:
1048576/531441
1176.540
23:
1048576/531441
1176.540
52: 1177.358
0.8185
24:
2/1
1200.000
24:
2/1
1200.000
53: 1200.000
0
Mutlak farkların ortalaması:  0.4486 sent
En yüksek mutlak fark:  0.9549 sent
  Sayan-29, 53-tET’in 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3  modudur. Müteakip aralıkları, 23+68+23+68+23+23+68+23+68+23+23+68+23+68+23+68+23+23+
68+23+68+23+23+68+23+68+23+23+68 senttir. Bu haliyle, sadece iki boy aralıkla, yani 23 sentlik komma ve 68 sentlik kromatik yarım ses aralıklarıyla açıklanabildiği için, düzen Ervin Wilson tarafından Moment of Symmetry (MOS) tabir olunan türden bir sistemdir.
  Sayan-29, AEU’nun devamıdır denilebilir. Başlangıç perdesi kaba çargah (Do) alınırsa, buradan hareketle 17 tam beşli yukarı, 11 tam beşli aşağı gidilerek inşa edilir. En önemli farkı, 68 sentlik aralıkların “glissando bölgeleri” olarak değerlendirilmesidir. Uşşak makamının kararına giderken, icrada görülüp de notada ve nazariyatta açıklanmamış perdeleri tanımlamakta Erol hocanın ihdas ettiği “glissando bölgesi”, Urmevi’nin mücennebat ve Yalçın Tura’nın mücenneb bölgesi kavramlarını andırmaktadır. Tabii, glissando bölgesi yoluyla, Uşşak, Saba ve Hüzzam gibi makamlardaki karakteristik 2/3, ¾ ve 4/5 tonluk sistem-dışı perdeleri nasıl açıklayabileceğimiz ve kanun ile tanburda mevcut olan ilave perdeleri nasıl anlamlandırabileceğimiz meçhul duruyor.
  Sayan-29, bir perdesi dışında Gültekin Oransay’ın 29 perdeli düzeni (1959) ile pratikçe aynıdır. İki ses düzeni arasındaki farklar aşağıdaki tabloda görülmektedir:
Oransay-29 (Do’dan başlatılarak aralıklar)
Sayan-29
Fark
53-tET Dereceler
0:
0
0:
0
0
0
1:
22
1:
22.642
0.642
1
2:
92
2:
90.566
-1.434
4
3:
114
3:
113.208
-0.792
5
4:
182
4:
181.132
-0.868
8
5:
204
5:
203.774
-0.226
9
6:
225
6:
226.415
1.415
10
7:
294
7:
294.34
0.34
13
8:
316
8:
316.981
0.981
14
9:
386
9:
384.906
-1.094
17
10:
408
10:
407.547
-0.453
18


11:
430.189
22.189
19
11:
47821
12:
498
12:
498.113
0.113
22
13:
520
13:
520.755
0.755
23
14:
590
14:
588.679
-1.321
26
15:
612
15:
611.321
-0.679
27
16:
680
16:
679.245
-0.755
30
17:
702
17:
701.887
-0.113
31
18:
723
18:
724.528
1.528
32
19:
794
19:
792.453
-1.547
35
20:
814
20:
815.094
1.094
36
21:
884
21:
883.019
-0.981
39
22:
906
22:
905.66
-0.34
40
23:
927
23:
928.302
1.302
41
24:
996
24:
996.226
0.226
44
25:
1018
25:
1018.868
0.868
45
26:
1088
26:
1086.792
-1.208
48
27:
1110
27:
1109.434
-0.566
49
28:
1129
28:
1132.075
3.075
50
29:
1200
29:
1200.000
0
53
  Şu da teslim olunur ki, Sayan-29’da, natürel tonlarda 1, 4, 5, 8 kommalık ayrıntılardan başka, bemollü tonlarda 6 kommalık yahut 2/3 tonluk bir cins aralık daha ortaya çıkmaktadır. Bu aralık bazılarınca Uşşak makamının karakteristiği olarak addedilegelmiştir.
  Transpozisyon olanaklarına bakıldığında ise, sözgelimi SAS tetrakordunu, bir uçtan A# tonuna, diğer uçtan Eb tonuna kadar aralıkların boyunu muhafaza ederek taşımak mümkündür.
  2. Öneri: 53-ton eşit taksimat içinden, başlangıç sesinin oktavı hariç, 36 perde.
  Bir önceki öneriden mülhem. Yine eşit olmayan aralıklı demeye gerek yok. Düzen 53-ton eşit taksimatın bir alt kümesi:
AEU Oranları
(Urmevi düzeni koyu)
Sent
Yekta-24 Oranları
(Urmevi düzeni koyu)
Sent
53-tET ve Sayan-36
Fark
0:
1/1
0.000
0:
1/1
0.000
0:       0.000
0


1:     22.642

1:
256/243
90.225
1:
256/243
90.225
4:     90.566
0.341
2:
2187/2048
113.685
2:
2187/2048
113.685
5:   113.208
-0.4775


6:   135.849

3:
65536/59049
180.450
3:
65536/59049
180.450
8:   181.132
0.6821
4:
9/8
203.910
4:
9/8
203.910
9:   203.774
-0.1364


10:   226.41512:  271.698

5:
32/27
294.135
5:
32/27
294.135
13: 294.340
0.2046
6:
19683/16384
317.595
6:
19683/16384
317.595
14: 316.981
-0.6139
7:
8192/6561
384.360
7:
8192/6561
384.360
17: 384.906
0.5457
8:
81/64
407.820
8:
81/64
407.820
18: 407.547
-0.2728


19:  430.189

9:
4/3
498.045
9:
2097152/1594323
474.585
21:  475.472
0.8867
10:
4/3
498.045
22:  498.113
0.0682
10:
177147/131072
521.505
23:  520.755
-0.7503
11:
1024/729
588.270
11:
1024/729
588.270
26:  588.679
0.4093
12:
729/512
611.730
12:
729/512
611.730
27: 611.321
-0.4093


28:  633.962

13:
262144/177147
678.495
13:
262144/177147
678.495
30: 679.245
0.7503
14:
3/2
701.955
14:
3/2
701.955
31:  701.887
-0.0682


32:  724.52834:  769.811

15:
128/81
792.180
15:
128/81
792.180
35:  792.453
0.2728
16:
6561/4096
815.640
16:
6561/4096
815.640
36:  815.094
-0.5457
17:
32768/19683
882.405
17:
32768/19683
882.405
39:  883.019
0.6139
18:
27/16
905.865
18:
27/16
905.865
40:  905.660
-0.2046


41:  928.302

19:
16/9
996.090
19:
8388608/4782969
972.630
43:  973.585
0.9549
20:
16/9
996.090
44:  996.226
0.1364
20:
59049/32768
1019.550
45: 1018.868
-0.6821
21:
4096/2187
1086.315
21:
4096/2187
1086.315
48: 1086.792
0.4775
22:
243/128
1109.775
22:
243/128
1109.775
49: 1109.434
-0.341


50: 1132.075

23:
1048576/531441
1176.540
23:
1048576/531441
1176.540
52: 1177.358
0.8185
24:
2/1
1200.000
24:
2/1
1200.000
53: 1200.000
0
Mutlak farkların ortalaması:  0.4486 sent
En yüksek mutlak fark:  0.9549 sent
  Sayan-36, başlangıç perdesi kaba çargah (Do) alınırsa, buradan hareketle zincir halinde 19 tam beşli yukarı, 16 tam beşli aşağı gidilerek inşa edilir. Düzen, 53-tET’in 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 modudur. Müteakip aralıkları, 23+68+23+ 23+45+23+23+45+23+23+68+23+23+45+23+23+68+23+23+45+23+23+45+23+23+68+23+ 23+45+23+23+68+23+23+45+23 senttir.
  Açıkçası, Sayan-36’nın, SAS tetrakordunu, aralıkları muhafaza ederek, B# üzerinden taa Fb üzerine kadar taşımanın dışında pek bir espirisi yok. Nitekim, Uşşak, Hüzzam, Saba gibi makamların karakteristik sistem-dışı perdelerini Bolahenk’te bile tam anlamıyla temsil edemiyor. Zaten Erol hoca da bunu uygun olarak değerlendirmiyor.
  3. Öneri: Modüler tesmiye olunan, içiçe geçmiş üç adet 12-ton eşit taksimattan müteşekkil Sayan-36M.
  Bu ses-düzeni, bir adet oniki ton eşit taksimat alınarak, bundan bir Holder komması yukarıda ve bir Holder komması aşağıda birer 12-tET daha alınıp hepsi karılmak suretiyle varedilmiştir. Üç katmanda üç adet 12-tET’ten müteşekkil bir bisiklet zinciridir. Her 12-tET kendi kulvarlarında, 1/12 Pithagoryen komma tempere edilmiş beşlilerle oniki tur atarak kapanırlar.
  Sayan-36M, aşağıdaki tabloda görülmektedir:
1. Oniki ses eşit temperaman
2. Oniki ses eşit temperaman
3. Oniki ses eşit temperaman
0
22.642
-22.642
100
122.642
77.358
200
222.642
177.358
300
322.642
277.358
400
422.642
377.358
500
522.642
477.358
600
622.642
577.358
700
722.642
677.358
800
822.642
777.358
900
922.642
877.358
1000
1022.642
977.358
1100
1122.642
1077.358
1200
1222.642
1177.358
  Bu düzende, temel AEU aralıklarından sapmalara bakalım:
Aralık
Oranı
Sent
Holder Komması
Sayan-36M en yakın
Fark
Fazla
531441/524288
23.46
1
22.642
-0.818
Bakiye
256/243
90.225
4
100
9.775
K. Mücenneb
2187/2048
113.685
5
122.642
8.957
B. Mücenneb
65536/59049
180.45
8
177.358
-3.092
Tanini
9/8
203.91
9
200
-3.91
P. Majör Üçlü
81/64
407.82
18
400
-7.82
Saf Dörtlü
4/3
498.045
22
500
1.955
Saf Beşli
3/2
701.955
31
700
-1.955
Oktav
2/1
1200
53
1200
0
  Buna çok benzer bir sistemi, 14/12/2008 tarihinde, ama dört adet içiçe geçmiş 12-ton eşit taksimata dayalı olarak, başka bir yerde önerilen ve makam müziğimiz için uygunluğu hayli tartışmalı olan 48-ton eşit taksimata alternatif olarak kurgulamışım:
1. Oniki ses eşit temperaman
2. Oniki ses eşit temperaman
3. Oniki ses eşit temperaman
4. Oniki ses eşit temperaman
0
20
-20
-55
100
120
80
45
200
220
180
145
300
320
280
245
400
420
380
345
500
520
480
445
600
620
580
545
700
720
680
645
800
820
780
745
900
920
880
845
1000
1020
980
945
1100
1120
1080
1045
1200
1220
1180
1145
  Bu temperamanın özelliği, tıpkı Sayan-36M’deki gibi, ana katmanda yeralan ilk oniki ton eşit taksimattan bir komma (20 sent) aşağıdaki ve yukarıdaki katmanlarda birer 12-tET daha bulundurması ve bunlardan başka, dördüncü bir katmanda, Uşşak, Hüzzam ve Saba gibi makamların karakteristik perdelerine adanmış bir dördüncü oniki ton eşit taksimata sahip olmasıdır. Bu son katman, ana katmadan yaklaşık 49/45 (145 sent) uzaktadır. Zaten Erol Sayan hoca, Uşşak gibi makamlarda karara giderken glissando bölgesine perde eklenebileceğinden bahsederek, ses düzeninin prensipte 48 perdeye çıkmasına cevaz vermektedir. Onunla benzer bir çizgide olduğumuzu görmek beni sevindirdi. Lakin, benim önerdiğim ses-düzeni (Buna Yarman-48 diyelim) 5 ve 7-limitli akorları çok daha doğru karşılıyor.
  SONUÇ
  Erol hoca’nın belki de üzerinde en çok durulması gereken görüşü, 29 perdeli önerisindeki 68 sentlik eksik bakiye aralıklarını “glissando bölgeleri” olarak değerlendirmesidir. “Glissando bölgesi” tanımı, Urmevi’nin mücennebat ve Yalçın Tura’nın mücenneb bölgesi kavramlarını andırmaktadır. Ancak, diğer ikisinden farklı olarak, Uşşak, Saba ve Hüzzam gibi makamlardaki karakteristik 2/3, ¾ ve 4/5 tonluk sistem-dışı perdelerin matematiksel temellerine ilişkin hiçbir açıklama getirmemektedir. Kanun ile tanburda mevcut olan ilave perdelerin “glissando bölgeleri” ile nasıl anlamlandırabileceği meçhuldür. Son toplamda, bazı perdelerin aritmetik işlemlerle şaşmaz kesinlikte tespiti, diğerlerinin ise iki direk arasında sonsuz bir muğlaklığa terkedilmesi, makam müziği icrasının derinlerindeki psikoakustik ve matematik temellere ışık tutmaktan çok uzak kalıyor.
  Tarihi perde isimlerini külliyen terkedip sadece Do-Re-Mi’den ibaret bir düstura geçmekle, bu perde isimleriyle birebir bağlantılı olan makamların semantik köklerinden kopartılacağına dair ciddi kaygılar taşıdığım saklıdır.
  Nazari meselelerde ülkemizde pek çok insan tek başına ve dünyada olup bitenleri yeterince incelemeden hareket etme yolunu seçiyor. Bu yöntem ile fazla mesafe katedilemediği gibi, bazen büyük yanlışlar yapılıyor. Nadiren, benzer bir noktaya farklı ve engebeli yollardan varıldığı da oluyor. Türk makam müziği nazariyatında hiyerarşi ve terminolojik birlik sanki şart gibi duruyor. Türkiye’de bir müzik nazariyatı platformunun yokluğu derinden hissediliyor.
  Dr. Ozan Yarman